001.jpg
   
008.jpg
   
006.jpg
   

BİLSEM Temel İlkeler

Kullanıcı Oyu:  / 2
En KötüEn İyi 
Ayrıntılar

- Bireysel eğitim-öğretim yapılması ve çocuk/öğrencilerin ihtiyacına göre hazırlanmış Bireyselleştirilmiş eğitim Programlarının geliştirilmesine çalışılır.

- Üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin eğitim-öğretiminde bilisel, duyusal, devinişsel ve sosyal gelişimler bir bütünlük içerisinde ele alınır.

- Eğitim-öğretim etkinlikleri, çocuk/öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim kurumları ile bütünlük oluşturacak şekilde plânlanır ve yürütülür.

- Çocuk/öğrencilerin örgün eğitim kurumlarında izledikleri programlar ile merkezlerde yapacakları çalışmalar arasında işbirliği sağlanır.

- Çocuk/öğrencilere benlik algısı ve iletişim becerileri kazandırılır.

- Eğitim-öğretim etkinlikleri, çocuk/öğrencileri dıştan yönelimli ve yönetimli bir disiplin ve denetim yerine, içten odaklı disiplin ve denetim anlayışını geliştirmeye yönelik olarak düzenlenir.

- Çocuk/öğrencilerin geleceğe yönelik düşünmeleri, tahminlerde bulunmaları ve bunları tartışarak çalışmalarına yansıtmaları sağlanır.

- Çocuk/öğrencilerin, Türkçeyi doğru, güzel ve etkin kullanan bireyler olarak yetişmeleri sağlanır.

- Eğitim-öğretim sürecinin; çocuk/öğrenci, örgün eğitim kurumu, veli ve merkez ile is birliğinde devam ettirilmesine çalışılır.

 

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE ÜSTÜN YETENEKLİLERE UYGULANAN EĞITİMİN GENEL İLKELERİ

ZEKA VE YETKİNLİK DÜZEYİNİ BELİRLEME İLKELERİ

Bilim Sanat Merkezlerine kayıtları yapılan öğrenciler için;

 1. Zeka ve yetkinlik düzeyi belirleme çalışmalarına, Bilim ve Sanat Merkezlerince oluşturulan ölçekler aracılığı ile sınıf öğretmenleri ve ailelerinden alınan bildirimlerle başlanılmalıdır.
 2. Öğrencilerin bilişsel, duyusal ve devinişsel alanlarına yönelik zeka ve yetkinlikleri, etkinlik temelli olmak üzere, uyum programı süreci içerisinde yapılmalıdır.
 3. Öğrencilerdeki ilgi ve yetenek alanı/alanlarını gözlemlemek için değişik ilgi ve yetenek alanı/alanlarına hitap eden etkinlik köşeleri hazırlanmalıdır.
 4. Zeka ve yetkinlik ölçümleri ile öğrencilerin merkeze başladığında hangi ilgi ve yetenek alanı/alanlarında öğrenmeye açık oldukları hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
 5. Yapılan ölçümler sonucunda öğrencilerin merkeze başladığındaki performans düzeyleri (bilişsel, duyusal, devinişsel) ortaya çıkarılmalıdır.

 

UYUM (ORYANTASYON) PROGRAMI İLKELERİ

 1. Örgün eğitim kurumlarından gelen aynı anlayış ve alışkanlıklara sahip olan öğrencilere ve velilerine öncelikle Bilim ve Sanat Merkezinin görev ve vizyonu anlatılmalıdır.
 2. Uyum dönemi etkinlikleri büyük grupla ya da öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimleri, ilgi ve yetenek alanları göz önünde bulundurularak oluşturulan gruplar halinde yapılmalıdır.
 3. Yapılacak etkinliklerin içeriği öğrencilerde Bilim ve Sanat Merkezlerine ait kurum kültürü ve biz bilinci (Bilsem marsı-amblem vb.) oluşturacak şekilde planlanmalıdır.
 4. Öğrencilerin kişisel, sosyal ve psikolojik gelişimleri hakkında bilgi toplamayı amaçlayan etkinlikler yapılmalıdır.
 5. Uyum süreci içerisinde yapılan etkinliklere merkezdeki tüm öğretmenler katılmalıdır.
 6. Her danışman öğretmenin sorumlu olacağı (gözlemleyerek liderlik ve danışmanlık yapacağı) öğrenci grubu bu dönemde belirlenmelidir.
 7. Uyum süreci içerisinde her öğrenci kendi danışman öğretmeni başta olmak üzere bütün öğretmenlerce gözlemlenmeli, gözlemler yazılı olarak not edilmeli, bunun sonunda elde edilen veriler danışman öğretmen tarafından gözlem defterine işlenmeli, rapor halinde Psikolojik Danışma Birimine verilmelidir.
 8. Zeka ve yetkinlik düzeyini belirleme ilkelerinde belirtildiği gibi, öğrencilerin zeka ve yetkinlik düzeyi belirleme çalışmalarına uyum sürecinde de devam edilmelidir. Elde edilen veriler öğretmenler kurulunda değerlendirilmeli, değerlendirme sonuçları Psikolojik Danışma Birimince öğrenci dosyasına islenmelidir.
 9. Uyum süreci sonunda elde edilen geri bildirimler veli toplantısı yapılarak öğrenci velileri ile paylaşılmalıdır.

 

DESTEK EĞİTİMİ PROGRAM İLKELERİ

 1. Destek Eğitimi Programında öğrenciler, Uyum Programı sonunda ortaya çıkan performanslarına göre gruplara ayrılmalıdır.
 2. Gruplara ayrılan öğrenciler, Destek Eğitimi Programındaki alt program dalları (İletişim Becerileri, Bilimsel Çalışma Yöntemleri, Problem Çözme Teknikleri, Grupla Çalışma Teknikleri, Öğrenme Yöntemleri, Araştırma Teknikleri), Fen Bilimleri, Matematik, Dil Sanatları, Sosyal Bilimler, Resim, Müzik vb. alanlar ile ilişkilendirilerek eğitime alınmalıdırlar.
 3. Destek Eğitimi Programında Yabancı Dil ve Bilgisayar programlarına tüm öğrenciler devam etmelidirler.
 4. Destek Eğitimi Programında öğrenciler bireysel ya da gruplar halinde küçük projeler hazırlama çalışmalarına başlatılmalıdır.
 5. Destek Eğitimi Programındaki sosyal etkinlikler içerisinde değerler eğitimine de yer verilmelidir.
 6. Destek Eğitimi Programında; Türkçeyi etkili olarak kullanabilen bireyler yetiştirilmesi esas alınmalıdır.
 7. Destek Eğitimi Programı uygulama sürecinde ve süreç sonunda gözlemlere dayalı olarak geri bildirimler alınmalıdır.
 8. Destek Eğitimi Programı sonunda öğrenciler hakkında yapılan bütün gözlemler ve alınan geri bildirimler bir araya getirilerek öğretmenler kurulunca değerlendirilmeli ve her öğrencinin ayrı ayrı ilgi ve yetenek alanı/alanları belirlenmelidir.

 

BIREYSEL YETENEKLERI FARK ETTIRICI PROGRAM ILKELERI

 1. Öğrencilerin bilisel, duyusal ve devinişsel kapasiteleri dikkate alınarak; Uyum ve Destek Eğitimi Programında yapılan gözlemler ve alınan geribildirimler sonucu belirlenen bireysel yetenek alanı/alanları doğrultusunda öğrenci grupları oluşturulmalıdır.
 2. Öğrencilerin sahip oldukları bireysel yeteneklerini fark ettirebilmek amacıyla, akademik bilgilere dayalı olarak, yaratıcılıklarını öne çıkaran ve bireysel farklılıklarıyla ilgili disiplinlere yönelik programlar hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.
 3. Öğrenme ortamları, yaratıcı düşünmeyi daha çok destekleyen çağdaş eğitim araç ve gereçleriyle donatılmalıdır.
 4. Programlar, öğrenci merkezli eğitim anlayışına göre, disiplinler arası ilişkiler dikkate alınarak ve modüler yapıda hazırlanmalıdır.
 5. Bireysel Yetenekleri Fark Ettirici dönemde disiplinler arası ilişkiler dikkate alınarak proje üretim çalışmaları devam ettirilmeli, hazırlanan projeler Destek Eğitimi Programına göre daha kapsamlı olmalıdır.
 6. Bireysel Yetenekleri Fark Ettirici programlar sonunda öğrenciler hakkında yapılan bütün gözlemler ve alınan geri bildirimler öğretmenler kurulunda değerlendirilerek öğrencinin ilgi ve yetenek alanı/alanları belirlenmelidir.

 

ÜSTÜN YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ PROGRAM İLKELERİ

 1. Üstün Yetenekleri Geliştirici Programlar hazırlanırken, öğrenci merkezli eğitim anlayışına uygun olarak disiplinler arası ilişkiler dikkate alınmalı, mobil ve modüler yapıda olmalıdır.
 2. Üstün Yetenekleri Geliştirici Programlarda öğrencilere disiplinler ve disiplinler arası ilişkiler dikkate alınarak, herhangi bir disiplinde derinlemesine veya ileri düzeyde bilgi beceri tutum ve davranış kazanmaları sağlanmalıdır.
 3. Öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerinin farkında olmalarını, kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak eğitim bu dönemde verilmelidir.
 4. Öğrenciler, bu dönemde daha çok üstün yetenek alanı/alanlarına yönelik proje üretim çalışmaları yapmalıdırlar.

 

PROJE HAZIRLAMA İLKELERİ

 1. Merkezdeki bütün etkinliklerin temelinde proje üretme ve geliştirme çalışmaları olmalıdır.
 2. Proje hazırlama ve geliştirme konularında bilgi ve beceri kazandırmak üzere kurumdaki lider öğretmenler aracılığıyla gerekli ön öğrenmeler sağlanmalı, Proje Yönergeleri hazırlanıp örnekler sunulmalıdır.
 3. Lider öğretmenler, öğrencilerin önerilerini de göz önüne alarak proje konularını belirlemelidir.
 4. Öğrenciler ilgi, yetenek ve tercihlerine göre 3–5 kişiden oluşan proje gruplarına ayrılmalı, kendi seçtikleri proje üzerinde çalışmalı, gerektiğinde bireysel proje üretme çalışmaları da yapabilmelidirler.
 5. Projelerin gerçek yasamla ilgili, sorun çözmeye ya da herhangi bir ihtiyacı karşılamaya yönelik olması esastır.
 6. Proje konularının belirlenmesi, seçilmesi ve sonuçlarının değerlendirilip geliştirilmesinde çevredeki is yerleri, üniversiteler, kurum ve kuruluşlarla is birliği yapılmalıdır.
 7. Projeler zaman zaman ilgili iş yerlerinde geliştirilebileceği gibi gerektiğinde uygulayıcı kişilerden uzman desteği de sağlamalıdır.
 8. Projelerin konusu ve seçiminde herhangi bir sınırlama getirilmemelidir. Her türlü üretim, hizmet, bilimsel çalışma ve sanat etkinlikleri projelendirilmelidir.
 9. Projeler, disiplinler arası çalışma ve farklı becerilerin sentezini gerçekleştirmeye yönelik hazırlanmalıdır.
 10. Yöntem olarak öğretmenlerin öğrencilere öğretmesinden öte kendi seçecekleri projeler etrafında kendilerinin geliştirdikleri çözümü uygulamaları ve bu süreç içerisinde öğrenmeleri temel alınmalıdır.
 11. Öğrencilerin, lider öğretmenler rehberliğinde planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarını, yaparak, yasayarak, öğrenen; üreten, sorun çözen, yaratıcı düşünebilen, bilimsel araştırma ve buluş yapabilen bireyler olarak yetiştirilmeleri sağlanmalıdır.
 12. Proje üretim esnasındaki eğitim ortamları, her türlü çevre koşullarına açık, çok amaçlı, Sosyal ve psikolojik yönden is birliğine açık ve motive edici olacak şekilde düzenlenmelidir.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

   
© ustunyetenekliyiz.biz